قتل عام شنونیقتل عام شنونی

قتل عام شنونی

Chenogne massacre

یک ژانویه 1945 قتل عام شنونی به کشتار اسیران جنگی ورماخت (ارتش آلمان)گفته می شود که توسط نیروهای آمریکائی در شنونی بلژیک و در اول ژانویه 1945 انجام گرفته است .کشتار بعد از دستگیری سربازان آمریکائی توسط نیروهای وافن اس اس افشا شد . این یکی از جنایات جنگی بود که توسط متفقین در جریان نبرد بالژ صورت گرفت . ماجرا توسط متفقین سرپوش گذاشته شد و هیچ روزنامه ای آنرا منتشر نکرد .

قتل عام شنونی

پس زمینه این جنایات و کشتار اسیران جنگی بعد از دستور زیر که از طرف ستاد ارتش آمریکا صادر شده بود شدت گرفته بود هیچ سرباز اس اس و چترباز آلمانی نباید به اسارت گرفته شود و به محض کشته شوند .

شاهدان عینی « . بعضی از پسرها اسیران آلمانی را به خط کردند . من می دانستم که می خواهند به آنها شلیک کنن. من از این کار متنفر بودم ....آنها زندانیها را به همراه سایر زندانی هائی که ما صبح دستگیر کرده بودیم به خط کردند و برای به قتل رساندن به طرف تپه بردند....همان طور که ما به طرف تپه بیرون شهر میرفتیم پسرها زندانی ها را به دوخط در دو طرف جاده تقسیم کردند .احتمالا 25 یا 30 اسیر آلمانی در هر گروه بودند .تیربار آماده شد و اسیرها با آن به قتل رسیدند. ما همان جنایتی که آلمانیها و ژاپنی ها را به آن متهم میکنیم مرتکب شده بودیم ....هنگام برگشت به شهر کنار جاده پسرهای آلمانی که به آنها شلیک شده بود را دیدم که اجساد بی جان آنها روی برف افتاده بود . »

اعدام اسیران جنگی آلمانی توسط آمریکائی ها

اعدام اسیران جنگی آلمانی توسط آمریکائی ها

سرپوش گذاشتن در شرح وقایع تاریخی که بعد از جنگ توسط ایالات متحده آمریکا منتشر شد این طور آمده است : هیچ مدرکی که نشان دهنده به قتل رسیدن اسیران آلمانی که به از تاریخ هفدهم خود را تسلیم میکردند وجود ندارد ...همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نیروهای آمریکا از دستور صریح برای کشتن نیروهای اسیر اس اس پیروی کرده باشند .علی رغم این هنری بنت مورخ اظهارات بالا را ریاکارانه میداند او همچنین اظهار میکند که دستور صریح کشتن اسیران اس اس به هنگ پیاده نظام 328 آمریکائی داده شده بود و سایر هنگ های آمریکائی نیز از آن پیروی میکردند . کشتن اسیران اس اس به یک رویه روتین برای بعضی از واحد های آمریکائی تبدیل شده بود.لشگر 90 پیاده نظام این کار را بصورت سیستماتیک تا دسامبر 1944 انجام میداد این کشتارها تا جائی گسترش یافت که ستاد ارتش آمریکا مجبور به صدور دستور زنده دستگیر کردن اسیران برای به دست آوردن اطلاعات شد