برترین خلبانان لوفت وافه


اریش هارتمان

اریش هارتمان

352 پیروزی

آدولف گالاند

آدولف گالاند

104 پیروزی

هانس اولریخ رودل

هانس اولریخ رودل

شکارچی تانک

والتر نووتنی

والتر نووتنی

258 پیروزی

گونتر رال

گونتر رال

275 پیروزی

ویلهلم کرینیوس

ویلهلم کرینیوس

114 پیروزی

ولفگانگ تونه

ولفگانگ تونه

122 پیروزی

هانس یشونک

هانس یشونک

فرمانده ستاد

والتر آدولف

والتر آدولف

25 پیروزی

گئورگ پیتر ادر

گئورگ پیتر ادر

78 پیروزی

امیل  لانگ

امیل لانگ

173 پیروزی

فریتز تگت مایر

فریتز تگت مایر

146 پیروزی

فرانتز فون ورا

فرانتز فون ورا

21 پیروزی

اتو کیتل

اتو کیتل

267 پیروزی

پتر دوتمان

پتر دوتمان

152 پیروزی

آدولف بورشرس

آدولف بورشرس

132 پیروزی

هاینریش ارلر

هاینریش ارلر

208 پیروزی

ویلم باتز

ویلم باتز

224 پیروزی