فرانتز اشتاودگر


فرانتز اشتاودگر

فرانتز اشتاودگر

Franz Staudegger
فرانتز اشتاودگر با صلیب شوالیه بر گردنش

متولد 12 فوریه 1921 ، مرگ 16 می 1995 فرانتز اشتاودگر در 12 فوریه 1921 در شهر کارنتن در اتریش متولد شد. . وی با درجه گروهبانی اولین خدمه تانک تایگر از لشگر یکم زرهی لایب استاندارد آدولف هیتلر وابسته به واحد زرهی اس اس بود که موفق به دریافت نشان صلیب شوالیه گردید. 7 جولای 1943 یک تانک تایگر 1 که توسط فرانتز اشتاودگر هدایت می شد و وابسته به جوخه دوم گروهان سیزدهم از هنگ اول لشگر لایب استاندارد آدولف هیتلر بود، در محدوده پسیولکنی در قسمت جنوبی میدان نبرد کورسک با یک گروه متشکل از 50 تانک T-34 روسی مواجه شد. در این زمان از نبرد ارتش آلمان به دلیل مواجه با شکست در حال عقب نشینی بود و فرانتز اشتاودگر موفق شد با استفاده از ذخایر مهمات درون تانک تایگر 1 تعداد 22 تانک T-34 شوروی را به تنهائی منهدم نماید. اشاودگر یکبار به مقر هیتلر احزار شد تا گزارشی از نبرد با تانک به هیتلر بدهد. وی به دلیل این ابراز لیاقت و شجاعت خود به دریافت نشان صلیب شوالیه گردید و برای دریافت این نشان به مقر سرفرماندهی آدولف هیتلر فراخوانده شد. وی سپس در نبرد نرماندی و مقابله با تهاجم متفقین در روز دی - دی تحت فرماندهی میشائیل ویتمن شرکت کرد و در حمله به بلژیک و نبرد بلوگ نیزحضور یافت. در پایان جنگ دوم جهانی فرانز اشتاد,گر در گردان سنگین 101 زرهی اس اس خدمت می کرد. فرانتز اشتاودگر در 16 ماه می 1995 در شهر فرانکفورت درگذشت.