فرانتس فون پاپن

۲۹ اکتبر ۱۸۷۹ - ۲ مه ۱۹۶۹
افسر، سیاستمدار و جانشین صدراعظم آلمان در سال ۱۹۳۲ بود. وی پس از مرگ رئیس جمهور هیندنبورگ و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۴ به عنوان جانشین وی انتخاب شد.
فرانتس پاپن آلمانی بلند آوازه (متولدسال 1879 و متوفا در سال 1969) دوم نوامبر سال 1937 در نطقی مطلبی را بیان كرد كه به صورت یك اصل در آمده و به نام او باقی مانده است و آن از این قرار است: هر لذت، غرور و سرفرازی موقتی است، جز عشق به میهن و خدمت به آن. وطندوستی خصلت مشترك همه انسانها است و من نشنیده ام كه فردی را صرفا به خاطر میهندوستی سرزنش كرده باشند.

پاتن و هیتلر 1 می 1933
پاپن کمک کرد که حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی) به قدرت برسد و هیتلر زمام امور آلمان را به دست گیرد. وی بعدا هم با هیتلر در زمینه تبادل نظر و پرسش و پاسخ همکاری کرد، اما در دادگاه فاتحان جنگ جهانی دوم محکوم نشد.