ستوان فردریش لانگفیلد


ستوان فردریش لانگفیلد

ستوان فردریش لانگفیلد

Leutnant Friedrich Lengfeld

متولد 29 سپتامبر 1921-وفات 12 نوامبر1944 درتاریخ 12 نوامبر 1944 ستوان فردریش لانگفیلد فرماندهی یک گروهان ازسربازان پیاده نظام آلمانی که درمحاصره دشمن قرارداشتند را برعهده داشت. مانند بسیاری از سربازان دو طرف او زخمی شده بود. در اوایل صبح آن روزاو صدای فریاد یک سرباز آمریکائی را از وسط میدان جنگ درحد فاصل خطوط آمریکائی ها و ارتش آلمان شنید. این سرباز آمریکائی فریاد می زد کمک کنید و گریه می کرد. اما افراد واحدی که آن سرباز آمریکائی در آن خدمت می کرد صدای ناله های او را نمی شنیدند . لانگفیلد به افراد خود دستورداد تا در صورتی که نیروهای آمریکائی برای بردن سرباز زخمی آمدند از شلیک خودداری کند اما هیچ سرباز آمریکائی برای بردن سرباز زخمی نیامد. صدای سرباززخمی پس ازمدتی کم کم ضعیف و ضعیف تر می شد. در حدود ساعت 10:30 صبح آن روز صدای سرباز زخمی شنیده نشد.لانگفیلد یک عده ازسربازن خود را خواست وبه آنان جلیقه صلیب سرخ پوشاند و خود نیزبا دردست گرفتن پرچم صلیب سرخ فرماندهی این عده را برای رفتن به سوی سرباز آمریکائی بدست گرفت. اما او هرگز موفق به رسیدن به سرباز زخمی نشد زیرا برروی مین رفت و با انفجار مین به شدت زخمی شد . 8 ساعت بعد لانگفیلد براثر شدت جراحات درگذشت. از سرنوشت سرباز آمریکائی نیز اطلاعی در دست نیست. این داستان در هیچ یک از کتاب های منتشر شده در خصوص جنگ دوم جهانی در آمریکا نوشته نشد اما یک شاهد عینی از ارتش آلمان به نام هوبرت گیس(HUBERT GEES) که به عنوان مسئول ارتباطات لانگفیلد خدمت می کرد آن را افشا کرد. او درخصوص لانگفیلد می گوید: ستوان لانگفیلد یکی از بهترین سربازان آلمانی درجنگ درجنگل هورتگن (HURTGEN) بود.او به عنوان فرمانده یک گروهان هرگزازما چیزی بیش از آنچه خود می توانست انجام دهد نمی خواست. تمام سربازن به او اطمینان داشتند. سرباز دیگری به نام روگل می گوید: حس وظیفه شناسی لانگفیلد فراترازآنچیزی است که قابل بیان باشد. او همیشه به سربازانش می گفت دشمنی شما با نیروهای دشمن نباید منجر به از دست دادن زندگیتان شود. سعی کنید کسانی را به عنوان دشمن با شما می جنگند را نجات دهید.

سرباز هوبرت گیس

سرباز هوبرت گیس

بر روی بنای یادبود او یک تندیس برنزی توسط ارتش آمریکا ساخته شده است که در یک گورستان نظامی آلمانی نصب گردیده و تنها بنای یادبودی است که آمریکا برای یک سرباز آلمانی ساخته است. برروی این بنای یادبود یک پلاک نصب شده است که با دو خط آلمانی و انگلیسی بر روی آن نوشته شده است:

اینجا درجنگل هورتگن در12 نوامبر1944 ستوان لانگفیلد یک افسر آلمانی زندگی خود را برای نجات زندگی یک سربازآمریکائی که زخمی شده بود ازدست داد. اوبرروی مین رفت و زخمی شد و بستری گردید. برای ستوان جوان آلمانی صدای ناله هائی که می شنید صدای یک دشمن نبود. این صدای یک انسان نیازمند به کمک بود. در سکوت سنگین این جنگل آلمانی جائی که هزاران هزار سرباز با مرگ ملاقات نمودند تلاش با شکوه او برای زندگی یک انسان گرامی داشته می شود.

آرامگاه ستوان لانگفیلد

آرامگاه ستوان لانگفیلد