تک تیراندازان معروف جنگ


فردریش پین

فریدریش پین

200 کشته