بمباران توكیو با بمب آتشزا


بمباران توكیو با بمب آتشزا

بمباران توكیو با بمب آتشزا

بمباران توکیو با بمب های آتشزا توسط بمب افکنهای B29- می 1945
و تلفاتی بیش از 100هزار

بمباران شهر توكیو پایتخت ژاپن با بمب آتشزا (Incendiary Bomb) از نیمه شب نهم مارس 1945 آغاز شد و بامداد دهم مارس (20 اسفند) پایان یافت. در این بمباران 334 بمب افكن سنگین «بی ـ 29» معروف به «دژ پرنده» ساخت كارخانه های بوئینگ شركت داشتند و ضمن آن 83 تا 197 هزار ژاپنی كشته شدند كه چون رقم دقیق به دست نیامده است، تاریخنگاران عبارت «بیش از صدهزار» را بكار می برند. هدف دولت آمریكا از این بمباران نه تنها تضعیف روحیه ژاپنی ها بلكه انهدام اقتصاد این كشور بود. بمباران عمدتا در طرفین و امتداد رودخانه «سومیدا Sumida» كه از توكیو می گذرد صورت گرفت كه محل تاسیسات صنعتی توكیو بود.

طرفین رود سومیدا در توکیو پس از بمباران

طرفین رود سومیدا در توکیو پس از بمباران

بمب هایی كه بكار می رفت پس از اصابت به هدف تولید شعله می كرد و حریق وسیع بوجود می آورد. در ساخت این بمبها؛ فسفور سفید، كلورین، ناپالم و ترمیت بكار رفته بود. باوجود این تلفات و ویرانی سنگین، دولت آمریكا درست پنج ماه بعد، در بمباران ژاپن از بمب اتمی استفاده كرد كه تلفات وارده از آن هم معادل بمباران توكیو با بمب آتشزا بود (كه تاریخنگاران آن را دلیلی برغیر ضروری بودن افكندن بمب اتمی در ششم اوت 1945 بر هیروشیما می دانند).

باقیمانده اجساد سوخته غیرنظامیان ژاپنی

باقیمانده اجساد سوخته غیرنظامیان ژاپنی پس از بمباران با بمبهای آتش زا شب 9 تا 10 مارچ 1945


این بخش مسکونی توکیو کاملا نابود شد.

این بخش مسکونی توکیو کاملا نابود شد.

جسد سوخته مادر و بچه اش

جسد سوخته مادر و بچه اش که بر پشت خود حمل می کرد

با اینكه پنج دهه بعد، «ماندیل» سفیر آمریكا در ژاپن از بمباران توكیو ابراز تاسف كرد؛ ژاپنی ها هنوز اندوه خود را فراموش نكرده اند و سال 2007 هنگامی كه وزیر دفاع وقت این كشور جمله ای در فراموش كردن آن بیان كرد، بركنارش كردند.

بمب افکنهای «بی _ 29» درحال فروریختن بمب

بمب افکنهای «بی _ 29» درحال فروریختن بمب