وینستون چرچیل

وقتي ديكتاتورها ميميرند تازه اسنادي فاش ميشود كه شايد تنها گوشهاي از جنايتهاي اين خودكامگان تاريخ بشر را نشان ميدهد. اين بار قرعه به نام وينستون چرچيل افتاد كه به اعتقاد بسياري بايد او را بزرگ ترين جاني بشر قلمداد كرد .
او از مسبیبن و آمران نسل کشی وقتل عام گسترده مردم غیر نظامی و بی گناه آلمان در جریان بمباران شهرهای مسکونی و همچنین عامل ایجاد قحطی بزرگ هندوستان که منجر به کشته شدن میلیونها هندی در جنگ جهانی دوم شد است
چرچیل: آنها را کباب کنید
هدف چرچیل و نیروهای متفقین نابود کردن مردم آلمان به ترسناکترین شکل ممکن بود. در 13 فوریه 1990، 45 سال بعد از ویرانی درسدن، دیوید ایروینگ (David Irving)، در کاخ فرهنگ درسدن به سخنرانی پرداخت. ایروینگ در سخنرانی خود به جمله‌ای مشهور از چرچیل اشاره کرد: " نمی‌خواهم در مورد چگونگی نابود کردن اهداف با اهمیت اطراف درسدن به من پیشنهاد دهید. من پیشنهاد‌هایی می‌خواهم در مورد چگونگی کباب کردن 600000 پناهنده‌ای که از برسلاو به درسدن آمده‌اند." اما کباب کردن آلمان‌ها برای چرچیل کافی نبود. وی در صبح روز بعد از بمباران به هواپیماهای سبک دستور داد که بازماندگان بمباران‌ها را در ساحل رودخانه الب (River Elbe) به رگبار ببندند
این دستور چرچیل در راستای تحقق بخشیدن به برنامه پیشنهاد شده از سوی مورگنتا، وزیر خزانه داری روزولت بود. وی پیشنهاد کرده بود که برای اطمینان حاصل کردن از اینکه آلمان دیگر هیچگاه قدرت نیابد، می بایست به گونه ای به این کشور حمله کرد که این کشور تکه تکه و منزوی شود و برای همیشه از لحاظ صنعتی فلج بماند.
نبرد سیستماتیک چرچیل برای نابودی مردم آلمان عبارت بود از نابودی هر خانه آلمانی در تمام شهرهای این کشور: اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد، امیدوارم بتوانیم تمام خانه‌های آلمانی را در تمام نقاط این کشور ویران کنیم.

و اما در هندوستان
ﻫﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ؛ ‏« ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻭ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩ.‏» ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺭﺍ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺭﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺮﻑ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﻞ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻧﺪ . ﻭﯼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎﺩﺭﺳﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻭﯾﻞ ﺩﻭﺭﺍﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ : ‏« ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ‏» ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1942 ﻧﯿﺰ ﻗﺤﻄﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺷﺨﺺ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ 1942 ﺗﺎ 1944 ﺑﯿﻦ 3/5 ﺗﺎ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺑﻨﮕﺎﻝ ﻫﻨﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻫﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ

کودک هندی جان سپرده از گرسنگی

حدود 3 ميليون هندي به علت سياستهاي چرچيل در زمان جنگ، در قحطي سال 1943 جان خود را از دست دادند. در آن زمان هند هنوز مستعمره انگليس بود و 4 سال بعد در 15آگوست 1947 توانست استقلال خود را به دست آورد.«مادوسري موخرجي» كه يك خبرنگار است، در كتاب تكان دهنده جديدي به نام «جنگ پنهان چرچيل» سياستهاي چرچيل را مسبب اصلي اين واقعه ميداند كه يكي از بزرگ ترين قحطيهاي تاريخ هند است. به گفته موخرجي، علت كمبود مواد غذايي، صادرات وسيع آن از هند براي مصرف در ميادين جنگ و نيز خود بريتانيا بود. بين ماههاي ژانويه و ژوئيه سال 1943 و در حالي كه قحطي در هند شروع شده بود، اين كشور بيش از 70 هزار تن برنج صادر كرد. اين مقدار برنج براي زنده نگاه داشتن400 هزار نفر به مدت يك سال كافي بود.به اعتقاد نويسنده اين كتاب، چرچيل به بهانه كمبود كشتي با تقاضاهاي صدور مواد غذايي به هند مخالفت كرد. دليل اين امر اين بود كه او بيم داشت ژاپنيها در اين مناطق نيرو پياده كنند. به دنبال اين تصميمات بود كه پدر و مادرها فرزندان گرسنه شان را در چاهها و رودخانه ها ميانداختند، بسياري با انداختن خود به زير قطار خودكشي ميكردند، مردمان گرسنه براي گرفتن آبي كه در آن برنج پخته شده گدايي ميكردند، كودكان برگ مو و ديگران درختان، ريشه سيب زميني هندي و علف ميخوردند و مردم حتي رمقي نداشتند تا جسد مردگان خود را بسوزانند. اين كتاب شرح وحشتناكي است از اينكه قدرت استعماري تا چه حد استثمارگر است و اين ويژگي به وسيله مردي كه هيچ ترديدي در تحقير هندوستان و مردمانش به خود راه نميداد، تشديد هم شده بود.