جنگ های ایران و اعراب
شورش هرات بر ضد عرب
تصرف اصفهان به دست اعراب
چهار فرمانده عرب برای
تصرف چهار منطقه ایران


تصرف یزد به دست اعراب
آغاز قیام ایرانیان بر ضد حكومت عرب